Investment ถ้าต้องการลงทุน ขอนำเสนอให้เริ่มต้นที่ การออม ก่อน

Investment

Investment  ซึ่งเป็นการสร้างและจัดทำขึ้นกฎระเบียบด้านที่เกี่ยวกับเงินให้แก่ตัวของเราเองสำหรับในการทยอยเก็บรวบรวมเงินครั้งละเล็กละนิดหน่อยให้มีจำนวนพอกพูนขึ้นเมื่อตอนผ่านไปในต้นแบบที่มีความไม่มีอันตราย มีเหตุที่ไม่คาดฝันต่ำ เพื่อรักษาเงินต้นไว้ โดยผลตอบแทนจากเงินเก็บคงจะมิได้สูงมากนัก ยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างเช่น เงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำรายเดือนแบบปลอดภาษี Investment  กระทั่งสามารถเก็บรวบรวมเงินได้ปริมาณหนึ่ง จึงค่อยเริ่มต้นลงทุน ด้วยการจำแนกเงินก้อนที่ได้จากการเก็บหอมรอมริบส่วนหนึ่งไปลงทุนในผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน ดังเช่น หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม Exchange Traded Fund หรือ ETF ข้อตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนล่วงหน้าและวิถีทางสำหรับเพื่อการลงทุนอื่น ๆ เพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้นกว่าการอดออม หรืออีกโอกาสทางหนึ่ง คือ ครั้งใดก็ตามมีรายรับเข้ามา ให้แยกประเภทเงินนั้นออกเป็นส่วน ๆ ตามจุดหมายต่าง ๆ โดยแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งมาเฟ้นออมหรือลงทุนอย่างต่อเนื่องตามความสมควร จำนวนเงินที่สามารถนำไปลงทุนได้ คือ เงินก้อนที่มีอยู่ หักด้วยรายการที่ต้องจ่ายจำเป็นมาก ภาระผูกพัน และเงินกันเผื่อเอาไว้เผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน แต่มีข้อควรคำนึงคือ ผู้ลงทุนจำเป็นที่จะต้องสามารถยอมรับเหตุไม่คาดคิดชนิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนนั้น ๆ ได้ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับจังหวะที่จะได้รับผลประโยชน์ที่สูงมากขึ้น เพราะเหตุว่าการลงทุนมีเหตุที่ไม่คาดฝันที่จะสูญเสียตังค์ต้น แบบอย่างสินค้าเพื่อการลงทุนและเรื่องที่ไม่คาดฝันที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น หุ้น หรือ กองทุนรวม ที่เปิดโอกาสกระบวนการทำผลกำไรจากส่วนต่างเวลามูลค่าและราคาซื้อและมูลค่าขายหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุน (Capital Gain) แต่ในทางตรงกันข้ามก็มีเหตุที่ไม่คาดฝันที่จะขาดทุนเหตุเพราะมูลค่าขายต่ำยิ่งกว่ามูลค่าซื้อ (Capital Loss) เช่นเดียวกัน รวมถึงมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลตามผลรวมตัวกันการและแผนการปันผล ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ แม้ว่าจะมีความผันผวนด้านมูลค่าและราคาต่ำยิ่งกว่าตราสารทุน แต่ก็สามารถขาดทุนได้จากมูลค่าและราคาตราสารหนี้ที่โดยมากจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางดิ่งกันข้ามกับอัตราดอกเบี้ย นอกต่อจากนั้นยังควรต้องไตร่ตรองถึงความเสี่ยงด้านเครดิตหรือความน่าเลื่อมใสของผู้ออกตราสารด้วย ​ทั้งนี้ เงินฝากประจำ หรือ สลากอดออมทรัพย์ ก็อาจมองได้ว่าเป็นการลงทุน เพราะว่าผู้ลงทุนยอมที่จะสูญเสียสภาวะการไหลเข้าและการไหลออกของตนเองเองไป ไม่สามารถนำเงินสดออกไปใช้ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อจะแลกเปลี่ยนกับการได้รับผลกำไรที่ได้จากเงินต้นที่สูงขึ้นหรือโอกาสที่จะถูกรางวัล

รู้จักมัธยัสถ์ ถ้าต้องการลงทุน ขอบอกต่อให้เริ่มตอนนี้ตั้งแต่ต้นที่ การประหยัด ก่อน

ซึ่งเป็นการผลิตระเบียบวินัยทางด้านที่เกี่ยวกับเงินให้แก่ตัวเองสำหรับในการทยอยเก็บเงินครั้งละเล็กละนิดหน่อยให้มีปริมาณพอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปในรูปแบบที่มีความปลอดภัย มีเรื่องที่ไม่คาดฝันต่ำ เพื่อจะรักษาเงินต้นไว้ โดยผลตอบแทนจากเงินเก็บอาจไม่ได้สูงมากนัก ยกแบบอย่าง อย่างเช่น เงินฝากอดออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำรายเดือนแบบจากโรคและภัยต่างๆ มีพลังเปี่ยมล้นภาษี กระทั่งสามารถออมเงินได้ปริมาณหนึ่ง จึงค่อยเริ่มต้นลงทุน ด้วยการจำแนกเงินก้อนที่ได้จากการเก็บหอมรอมริบส่วนหนึ่งไปลงทุนในสินค้าเพื่อที่จะการลงทุน อย่างเช่น หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม Exchange Traded Fund หรือ ETF ข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าและโอกาสทางสำหรับในการลงทุนอื่น ๆ เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้สูงมากขึ้นกว่าการออม หรืออีกวิถีทางหนึ่ง คือ ทุกครั้งที่มีค่าตอบแทนเข้ามา ให้จำแนกเงินนั้นออกเป็นส่วน ๆ ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยแบ่งส่วนหนึ่งมาเลือกเฟ้นออมหรือลงทุนอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม จำนวนเงินที่สามารถนำไปลงทุนได้ คือ เงินก้อนที่มีอยู่ หักด้วยค่าใช้จ่ายต้องมีให้ได้ ภาระผูกพัน และเงินกักเก็บเผื่อเอาไว้เผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน แต่มีข้อควรคำนึงคือ ผู้ลงทุนจึงควรสามารถยอมรับเรื่องที่ไม่คาดฝันประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวโยงกับผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะการลงทุนนั้น ๆ ได้ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ที่สูงขึ้น เนื่องด้วยการลงทุนมีเหตุที่ไม่คาดฝันที่จะสูญเสียเงินต้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อจะการลงทุนและเหตุบังเอิญที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้นว่า หุ้น หรือ กองทุนรวม ที่เปิดโอกาสการทำผลกำไรจากส่วนต่างณ เวลามูลค่าซื้อและมูลค่าขายหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุน (Capital Gain) แต่ในทางกลับกันก็มีเรื่องที่อาจจะอันตรายที่จะขาดทุนเพราะว่ามูลค่าขายน้อยกว่าราคาซื้อ (Capital Loss) เช่นกัน รวมทั้งมีจังหวะที่จะได้รับเงินปันผลตามผลประสมการและแผนการปันผล ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ แม้จะมีความผันผวนด้านราคาต่ำลงมากยิ่งกว่าตราสารทุน แต่ก็สามารถขาดทุนได้จากมูลค่าและราคาตราสารหนี้ที่โดยมากจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางดิ่งกันข้ามกับอัตราดอกเบี้ย นอกแล้วหลังจากนั้นยังจะต้องพิจารณาถึงเรื่องที่อาจจะอันตรายด้านเครดิตหรือความน่าเคารพนับถือของผู้ออกตราสารด้วย​

​ทั้งนี้ เงินฝากประจำ หรือ สลากประหยัดทรัพย์ ก็คงจะมองได้ว่าเป็นการลงทุน

เนื่องจากผู้ลงทุนยอมที่จะสูญเสียสภาวะการไหลเข้าและการไหลออกของตนเองไป ไม่อาจจะนำเงินสดออกไปใช้ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับการได้รับค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินต้นที่สูงขึ้นหรือจังหวะที่จะถูกค่าตอบแทน​​​ รู้จักดีตัวเอง เมื่อตระเตรียมเงินสำหรับในการลงทุนไว้แล้ว ก่อนการตกลงใจลงทุนใด ๆ ผู้ลงทุนควรต้องตอบคำถามสำคัญข้างล่างให้ได้เสียก่อนเพื่อจะประเมินตนเอง และใช้เป็นเคล็ดวิธีสำหรับเพื่อการลงทุน รวมถึงเป็นข้อมูลประสมการตัดสินใจคัดเลือกสินค้าเพื่อการลงทุน ที่ดิ่งกับความต้องการอย่างแท้จริง เป้าหมายสำหรับเพื่อการลงทุนของคุณเป็นยังไง​ แบบอย่าง จุดหมายสำหรับเพื่อการลงทุน อย่างเช่น ลงทุนเพื่อบรรลุผลสำเร็จด้านการเงินต่าง ๆ อย่างเช่น ซื้อรถ ซื้อบ้าน ศึกษาต่อเมืองนอก หรือลงทุนเพื่อให้เงินเพิ่มมากขึ้นพอเพียงเพื่อ
การใช้จ่ายข้างหลังเกษียณ​ หรือลงทุนเพื่อจะลดหย่อนภาษี และยังมีข้อสงสัยและปัญหาที่ตามมา คือ ควรจะเป็นเงินจำนวนเยอะแค่ไหน เพื่อใช้ทำอะไร ข้างในระยะเวลาเยอะแค่ไหน ระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) ระยะกลาง (1-3 ปี) หรือ ระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) แต่ข้อสำคัญ คือ การคัดสรรค์ลงทุนในสิ่งที่เหมาะสมกับจุดหมายสำหรับในการลงทุนของตนเองเอง ขอยกตัวอย่างการเตรียมพร้อมเงินไว้สำหรับการพาครอบครัวไปท่องเที่ยวต่างประเทศในอีก 6 เดือนข้างหน้า ถ้าเรานำเงินไปลงทุนโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์ หรือซื้อกองทุนรวมตราสารทุน มีความเป็นไปได้ที่ในอีก 6 เดือนภายหลัง มูลค่าและราคาหลักทรัพย์หรือราคาหน่วยลงทุนจะต่ำลง ซึ่งพวกเรามีความหมายจึงควรยอมรับผลขาดทุนโดยขายหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนนั้นเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายตามเจาะจง มิเท่านั้นยังไม่พอหากราคาลดน้อยลงมากก็อาจเหลือเงินไม่เพียงพอเพื่อใช้จ่ายก็เป็นไปได้ ในกรณีนี้ เราควรนำเงินไปฝากประจำหรือซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีระยะเวลาครบเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 6 เดือน จะเป็นวิถีทางที่สมควรกว่า ซึ่งโดยทั่วไป เงินฝากประจำและตราสารหนี้ที่อายุยาวกว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นยิ่งกว่าระยะสั้น นอกจากนั้นนี้ ความผันผวนของมูลค่าและราคาหลักทรัพย์​หรือหน่วยลงทุน ในระยะสั้น คงไม่กระทบต่อผลประโยชน์จากการลงทุนในระยะยาวก็ได้เช่นกัน อัตราผลตอบแทนที่คาดหมายเป็นยังไง และคุณสามารถยอมรับเหตุไม่คาดคิดได้มากน้อยแค่ไหน​ ผลประโยชน์ที่สูงขึ้นมักมาพร้อมด้วยเหตุที่ไม่คาดฝันที่สูงมากขึ้นเสมอไป (high risk, high return) ทั้งนี้ ขีดความสามารถสำหรับในการรับเหตุไม่คาดคิดของแต่ละบุคคลย่อมต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายๆสาเหตุ เป็นต้นว่า

​​​​​​​​​​​ผู้ที่ทำเกี่ยวกับการลงทุนที่มีอายุบางส่วน หรือมีความตั้งอกตั้งใจที่จะลงทุนในระยะยาว

ย่อมยอมรับเรื่องที่อาจจะอันตรายได้มากกว่า​ผู้ที่ทำเกี่ยวกับการลงทุนที่มีอายุเพิ่มขึ้นขึ้นหรือสามารถลงทุนได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่า เพ​ราะมีความเป็นไปได้ต่ำยิ่งกว่าที่จะมีความสำคัญจำเป็นต้องนำเงินที่ไปลงทุนไว้ออกมาใช้ในณ เวลาที่สินทรัพย์มีมูลค่าและราคาต่ำ ​​​​​​​​​ผู้ที่ทำเกี่ยวกับการลงทุนที่มีสถานภาพการเงินดีซึ่งหมายถึงว่ามีสินทรัพย์สภาวะการเข้าออกและสินทรัพย์เพื่อจะการลงทุนเป็นปริมาณมาก โดยเงินที่นำมาลงทุนนั้นเป็นสัดส่วนนิดหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับความมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสุทธิ ตลอดจนมีความ​สามารถสำหรับการหาค่าแรงและการอดออม มีช่วงเวลาที่จะไม่ใช้เงินที่นำมาลงทุนจำนวนนั้นยาวนานกว่า! และมีความต้องการค่าแรงงานจากการลงทุนเพื่อจะวิธีใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่ำลงยิ่งกว่า มักจะยอมรับเรื่องที่อาจจะอันตรายได้มากมายยิ่งกว่า
​​​​​​​แม้แต่นักลงทุนที่มีอายุเท่ากันและมีสถานภาพการเงินดีกรีเดียวกัน ก็มีความสามารถในการยอมรับเหตุที่ไม่คาดฝันไม่เท่ากัน ขึ้นกับใบหน้านิสัยและทัศนคติ!เฉพาะบุคคลด้วย จะสังเกตได้ว่าในเวลาที่ตลาดการเงินมีความผันผวน ผู้ที่ทำเกี่ยวกับการลงทุนผู้คนจำนวนมากยังคงจะรับรู้สะดวกสบาย ๆ แต่บางคนถึงกับกิน!ไม่ได้นอนไม่หลับ โดยเหตุนี้ ก่อนการตกลงใจลงทุน อย่าทำเป็นนึกไม่ออกถามตัวเราเองว่าเป็นคนจำพวกใด สามารถยอมรับเรื่องที่ไม่คาดฝันได้มากน้อยแค่!ไหน​ ทั้งนี้ ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้ลงทุนจำเป็นต้องทำแบบประเมินเหตุไม่คาดคิดที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน (Customer Risk Profile) ทุก ๆ 2 ปี เพื่อจะให้รู้ถึงเกรดเหตุบังเอิญที่ผู้ลงทุนแต่ละคนยอมรับได้ และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเพื่อการตัดสินใจลงทุนด้วย​ เคยชินสิ่งที่ลงทุน​ ​สิ่งสำคัญมากที่ผู้ลงทุนจำเป็นจะต้องทำก่อนการตกลงใจนำเงินของเราไปลงทุนในผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะการลงทุน ใด ๆ คือ การใช้ขณะทำความเข้าใจหาวิชาการและทำความรู้ความเข้าใจกับสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้เสียก่อน เพราะว่าว่าการลงทุนมีเรื่องที่ไม่คาดฝัน ด้วยเหตุดังกล่าว ถ้า (ยัง) ไม่รู้เรื่อง อย่า (เพิ่ง) เสี่ยง ! เคยชินมัธยัสถ์ ถ้าต้องการลงทุน ขอนำเสนอให้เริ่มต้นที่ การประหยัด ก่อน ซึ่งเป็นการสร้างและจัดทำขึ้นระเบียบวินัยทางด้านที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินให้แก่ตนเองสำหรับการทยอยเก็บสะสมเงินครั้งละเล็กละบางส่วนให้มีปริมาณพอกพูนขึ้นเมื่อขณะผ่านไปในรูปแบบที่มีความไม่มีอันตราย มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อจะรักษาเงินต้นไว้ โดยผลตอบแทนจากเงินที่เก็บสะสมอาจจะไม่ได้สูงมากนัก ยกตัวอย่าง อาทิเช่น เงินฝากมัธยัสถ์ทรัพย์หรือเงินฝากประจำรายเดือนแบบจากโรคและภัยต่างๆ มีพลังเปี่ยมล้นภาษี จนถึงสามารถออมเงินได้ปริมาณหนึ่ง ก็เลยค่อยเริ่มต้นลงทุน ด้วยการแบ่งเงินก้อนที่ได้จากการเก็บหอมรอมริบส่วนหนึ่งไปลงทุนในผลิตภัณฑ์เพื่อจะการลงทุน ดังเช่นว่า หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม Exchange Traded Fund หรือ ETF สัญญาค้าขายล่วงหน้าและช่องทางสำหรับในการลงทุนอื่น ๆ เพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์ให้สูงขึ้นกว่าการมัธยัสถ์

Investment

หรืออีกลู่ทางหนึ่ง คือ ครั้งใดก็ตามมีค่าตอบแทนเข้ามา ให้แยกแยะเงินนั้นออกเป็นส่วน ๆ ตามเป้าหมายต่าง ๆ

โดยแยกประเภทส่วนหนึ่งส่วนใดมาคัดเลือกประหยัดหรือลงทุนอย่างต่อเนื่องตามความสมควร จำนวนเงินซึ่งสามารถนำไปลงทุนได้ คือ เงินก้อนที่มีอยู่ หักด้วยรายจ่ายต้องมีให้ได้ ภาระผูกพัน และเงินกักเก็บเผื่อเอาไว้เผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน แต่มีข้อควรจะคำนึงคือ ผู้ลงทุนจึงควรสามารถยอมรับเรื่องที่อาจจะ+อันตราย+ประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวพันกับผลิตภัณฑ์เพื่อจะการลงทุนนั้น ๆ ได้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น เพราะการลงทุนมี!เหตุ+ที่ไม่คาดฝันที่จะสูญเสียตังค์ต้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อจะการลงทุนและเรื่องที่ไม่คาดฝันที่เกี่ยวโยง ดังเช่น หุ้น หรือ กองทุนรวม ที่ให้โอกาสกระบวนการทำกำไรจากส่วนต่างช่วงมูลค่าซื้อและมูลค่าและราคาขายหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุน (Capital Gain) แต่ในทางตรงกันข้ามก็มีเหตุบังเอิญที่จะขาดทุนเนื่อง!ด้วยมูลค่าขายน้อยกว่าราคาซื้อ (Capital Loss) เหมือนกัน รวมถึงมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลตามผลเจือการและนโยบายปันผล ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้! แม้ว่าจะมีความผันผวนด้านราคาต่ำลงมากยิ่งกว่าตราสารทุน แต่ก็สามารถขาดทุนได้จากราคาตราสารหนี้ที่ส่วนมากจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางดิ่งกันข้ามกับ!อัตราผลกำไรที่ได้จากเงินต้น นอกจากนั้นยังควรต้องกลั่นกรองถึงเหตุบังเอิญด้านเครดิตหรือความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารด้วย​ ทั้งนี้ เงินฝากประจำ หรือ! สลากประหยัดทรัพย์ ก็อาจมองได้ว่าเป็นการลงทุน ด้วยเหตุว่าผู้ลงทุนยอมที่จะสูญเสียสภาวะการไหลเข้าและการไหลออกของตนเองไป ไม่สามารถที่จะนำ!เงินสดออกไปใช้ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อจะแลกกับการได้รับผลกำไรที่ได้จากเงินต้นที่สูงมากขึ้นหรือจังหวะที่จะถูกรางวัล​​ รู้จักตัวเอง เมื่อเตรียมการเงิน1สำหรับ1เพื่อการลงทุนไว้แล้ว ก่อนการตกลงใจลงทุนใด ๆ ผู้ลงทุนจึงควรตอบคำถามสำคัญข้างล่างให้ได้เสียก่อนเพื่อที่จะประเมินตัวเอง และใช้เป็นเทคนิค!สำหรับเพื่อ!การลงทุน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน ที่ดิ่งกับความต้องการอย่างแท้จริง เป้าหมายในการลงทุนของคุณคืออะไร​ ตัวอย่าง วัตถุประสงค์สำหรับเพื่อการลงทุน ตัวอย่างเช่น ลงทุนเพื่อที่จะพบกับความสำเร็จด้านที่เกี่ยวกับเงินต่าง ๆ อย่างเช่น ซื้อรถ ซื้อบ้าน ศึกษาต่อเมืองนอก หรือลงทุนเพื่อที่จะให้เงินเพิ่มพูนขึ้นเพียงพอสำหรับ

 

love-move